Účetnictví

Účetnictví jako informační systém

Účetnictví je potřebné především k tomu, aby v rámci předpisy daných metod co nejvíce sloužilo uživateli, poskytovalo mu potřebné informace k přijetí patřičných rozhodnutí vedoucích k dalšímu růsty jeho firmy. Jednosměrnost toku informací od managementu směrem k účetnictví by měla být nahrazena jejich vzájemnou interakcí, kdy management v procesu rozhodování bude mít možnost čerpat relevantní ekonomicko-finanční informace přímo z účetnictví a bude tak maximalizován užitek z pomocné činnosti, kterou účetnictví bezesporu je.
Systematické, kontinuální a analytické účetnictví tak vytváří předpoklad pro užití informací čerpaných z námi vedeného účetnictví v běžné praxi.
Tuto důležitou oblast jsme Vám schopni nabídnout s využitím následujících nástrojů:

 • Vedení účetnictví
 • Zpracování mzdové agendy
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • Zavedení účetnictví
 • Metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta
 • Kontrola zpracování účetnictví
 • Konzultace v ruském a německém jazyce

Vedení účetnictví

Za použití moderního účetního systému vedeme daňovou evidenci i účetnictví. Díky kvalitnímu software jsme na základě požadavku klienta schopni sestavit prakticky jakkoliv podrobné nebo souhrnné výstupy, přenositelné ve formě obecně rozšířeného datového formátu (MS Excel).

Zpracování mzdové agendy

Pro klienty zaměstnávající pracovníky jsme připraveni zavést mzdovou evidenci a zpracovávat ji včetně zajištění styku s příslušnými orgány sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, správce daně z příjmů a kontrolních orgánů úřadu práce.

Zpracování účetní závěrky

Zpracování účetní závěrky je u klientů, kterým vedeme účetnictví samozřejmostí.
Kromě toho však můžeme poskytnout metodickou podporu při zpracování účetní závěrky i tam, kde si účetní jednotka vede účetnictví sama. Dále můžeme poskytnout také poradenství a součinnost při provádění inventarizace, která je nezbytným předpokladem pro úspěšné dokončení účetní závěrky.

Zpracování podkladů pro daňová přiznání

Při zpracování účetnictví standardně vyhotovujeme příslušné účetní výstupy pro sestavení daňových přiznání především k daním z příjmů a daním z přidané hodnoty, která čerpají povinně údaje z účetnictví. Součástí zpracování daňového přiznání jsou i přehledy pro OSSZ a ZP.

Zavedení účetnictví

Každý úspěšně se rozvíjející podnikatelský záměr vede podle naší zkušenosti k tomu, že v určitém okamžiku přestává být pro firmu efektivní zajišťovat vedení svého účetnictví prostřednictvím specializované účetní a daňové kanceláře.
V takovém případě vyvstává potřeba zavést systém zpracování účetnictví přímo v klientské firmě, a to tak, aby v co nejkratší době pokrýval její potřeby a nároky na úroveň vedení účetnictví vlastními zaměstnanci a za použití vlastních technických prostředků.
Pro úspěšné zvládnutí relativně složitého procesu zavedení zpracování účetnictví vlastními silami doporučujeme využít služeb odborného konzultanta v následujících oblastech:

 • Procesní analýza
 • Návrh organizační struktury pracovišť podílejících se na zpracování účetní evidence a návrh jejich jednotlivých funkcí (oběh účetních dokladů)
 • Podpora při výběru účetního personálu, který bude pověřen zajišťováním účetnictví
 • Úvodní zaškolení účetního personálu
 • Podpora při výběru účetního systému
 • Kontinuální doškolování účetního personálu
 • Následná metodická a poradenská podpora zaměstnanců klientské společnosti

Metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta

Při využití tohoto nástroje působíme přímo u klienta, v místě jeho zpracování účetnictví. Zde s účetní klienta konzultujeme jednotlivé složitější konstrukce souvztažností pro vlastní zaúčtování, jednotlivé způsoby účtování a nastavení jednotlivých číselníků a parametrů ve vazbě na aktuálně platné právní předpisy vztahující se na specifika předmětu činnosti klienta.
Dalším prvkem tohoto nástroje je tvorba či případně úpravy vnitropodnikových norem a směrnic v příčinné vazbě na zpracování účetnictví a potřeby účetní jednotky klienta. Mezi nejdůležitější vnitropodnikové normy a směrnice patří:

 • Statut účetní jednotky
 • Systém zpracování účetnictví
 • Oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů
 • Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán
 • Zásoby a jejich evidence
 • Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů
 • Zásady pro tvorbu dohadných položek
 • Evidence valutových a devizových operací
 • Plán inventarizací
 • Harmonogram účetní závěrky
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Pracovní cesty, cestovní náhrady, stravování zaměstnanců

Kontrola zpracování účetnictví u klienta

V tomto případě provádíme kontrolu vybraných účetních případů a to od prvotních dokladů přes vlastní zaúčtování až po příslušné požadované výstupy z účetnictví. V případě vzniklých nedostatků navrhneme optimální způsob řešení včetně případného postupu pro následující období. 

Dotazy, informace: +420 737 345 764